Onderwijs

Een school die op innovatieve wijze aandacht wil besteden aan waarden en normen. We geven hier o.a. invulling aan door ons profiel actief burgerschap.

In de schoolpraktijk betekent dit onderwijs waarin samen wordt geleerd en samen wordt gewerkt, met respect voor ieders leefwijze en levensovertuiging, maar ook om medeverantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving.

De school kenmerkt zich door de volgende begrippen: rust, duidelijkheid, structuur en respect, maar vooral ook boeiend en motiverend onderwijs. Er wordt gewerkt met convergente differentiatie.

De school heeft gekozen voor homogene groepen als uitgangspunt, maar ook andere (groepsdoorbroken) organisatievormen worden toegepast.

Het Avontuur 

Het Drieluik is een moderne basisschool in Almere Buiten.

Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Er is veel aandacht voor identiteits- en talentontwikkeling en we zien het als onze uitdaging om het beste uit elk kind te halen.

Goed taal- en rekenonderwijs heeft een prominente plek. In de ateliers worden kinderen uitgedaagd om de echte wereld te ontdekken.

We hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder/verzorger.

Kinderen (0-12jr.) kunnen tussen 7-19 uur terecht onder één dak voor uitdagend onderwijs en kwalitatief goede kinderopvang.

Het Drieluik daagt je uit om al je talenten in te zetten! 

Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs met één vestiging in Almere Buiten en één in Almere Stad. De school werkt vanuit het idee dat een kind als uniek individu kan groeien naar een toenemend zelfstandig, maatschappelijk betrokken en zelf verantwoordelijk persoon, die in vrijheid keuzes kan maken. 

In nauwe samenwerking met ouders en andere partners willen we kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.

SBO de Klimop

Het draait op PrO Almere om de praktijk. Dat is de kern van ons onderwijs. In alle lessen komt voortdurend de dagelijkse praktijk aan de orde. Leerstof waarvan onduidelijk is of de leerlingen er na school wat aan hebben, maakt weinig kans in het programma van PrO Almere te worden opgenomen. Voor de praktische en de algemeen vormende vakken geldt hetzelfde. 

Steeds vragen we ons af: hebben ze er straks wat aan? In ons onderwijs gaat het op een manier die nauwelijks te onderscheiden is van hoe het in het echt gaat. Vooral in de sectorjaren en de Entree proberen we de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. 

PRO Tompoesstraat