2e update 2024

Datum : 17 maart 2024

De werkgroep ontving vrij snel na de publicatie van het onderzoeksrapport in januari ( 4 maanden onderzoek naar het werkklimaat en de sociale veiligheid voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek ) een uitnodiging van de directie om op gesprek te komen.

Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 15 februari jl. ; hierbij de meest relevante informatie.  

Mededelingen

Er is per 1 februari jl. een nieuwe Directeur Behandelzaken aangesteld. Zie hiervoor ook  de website van de Oostvaarderskliniek.

Daarnaast is de Oostvaarderskliniek (OVK ) bezig met het installeren van een 4-hoofdig management team onder een 2-hoofdige directie. 

Aanbevelingen onderzoeksrapport

Op basis van het onderzoeksrapport heeft OVK alle aanbevelingen in het rapport overgenomen in het jaarplan 2024 / 2025.

OVK heeft de intentie om binnen 2 jaar orde op zaken te stellen oftewel alle verbeterpunten uit te rollen echter is daarbij wel afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde financiën hiervoor.Indien het gevraagde budget niet of ten dele wordt gehonoreerd, is de verwachting dat er meer tijd nodig zal zijn om orde op zaken te stellen; hierbij wordt door OVK 3 tot 4 jaar als richting aangegeven. De werkgroep heeft eerder aangegeven dat hiervoor 3 tot 5 jaar nodig is.

De aanbevelingen zijn ondergebracht in 7 clusters en heeft geleid tot ruim 50 punten (integrale verbetering van de organisatie ) waarvan is aangegeven in welk jaar/jaren dit uitgewerkt wordt.  

OVK dient iedere 4 maanden te rapporteren aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over de voortgang op het jaarplan / verbeterpunten.

Hiermee wordt geëvalueerd/gemeten in hoeverre de organisatieverbeteringen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Stand van zaken t.a.v. de eventuele uitbreiding OVK
OVK meldt dat er een architectonisch ontwerp klaar ligt voor verdere uitwerking.

Het voorstel van de werkgroep is om binnen 4 tot 6 maanden wederom met elkaar in gesprek te gaan. OVK stemt daarmee in.


1ste update 2024

Datum 31 januari 2024

De uitkomst van het 4 maanden durende onderzoek naar het werkklimaat en de sociale veiligheid voor medewerkers van de Oostvaarderskliniek is afgerond en gepubliceerd.  Aanleiding hiervoor was het naar buiten komen van een aantal zeer ernstige interne incidenten in september 2022.

Het is wat ons betreft een gedegen onderzoek;  de conclusies en aanbevelingen liegen er echter niet om.

De aanbevelingen richten zich o.a op :

 De Oostvaarderskliniek dient grondig orde op zaken te stellen en daar is ons inziens 3 tot 5 jaar voor nodig.

In het persbericht heeft de kliniek aangegeven alle aanbevelingen te hebben opgenomen in een plan.


We zijn benieuwd wat de kliniek doet met de aanbevelingen uit het onderzoek en hoe die concreet vorm gaan krijgen. Ondertussen wachten wij op een uitnodiging van de directie voor een toelichting hierop en hoe men momenteel aankijkt tegen een eventuele uitbreiding van de kliniek.

Voor diegenen die iets meer willen weten over het onderzoek zie bijgaand persbericht en kernrapport.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij uiteraard weer een update plaatsen.

Namens Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

Khaled Khater
Patrick Tangelder 


Kernrapport analyse werkklimaat en sociale veiligheid Oostvaarderskliniek

Persbericht

Onderzoek naar misstanden Oostvaarderskliniek afgerond: medewerkers onvoldoende beschermd

Tbs-advocaat over kritisch rapport Oostvaarderskliniek

Omwonenden Oostvaarderskliniek schrikken van onderzoeksrapport

Lelystads slachtoffer van verkrachting doet haar verhaal

1e Update 

1ste update 2023, 22 juli 2023

Tussentijdse stand van zaken

De werkgroep heeft dit jaar, ondanks stagnerende uitbreidingsplannen, al een drietal relevante gesprekken gevoerd en wil met deze update een korte toelichting geven over de inhoud hiervan.


5 juli 2023

Op uitnodiging van de Oostvaarderskliniek hebben een aantal leden van de werkgroep deelgenomen aan een gesprek met de directie op 5 juli jl.

Tijdens dat gesprek heeft een directielid een presentatie gehouden over het werken in de tbs kliniek. Onder andere aandacht voor de verschillende vormen van tbs-verlof, werkprocedures en risico management. 

Voorts kennisgemaakt met de nieuwe directeur van de kliniek, mevr Tillema-van Loo, die sinds juni 2023 deze post bekleedt.

Momenteel loopt er een onderzoek binnen de kliniek m.b.t. het leef-en werkklimaat. Dit onderzoek beloopt een periode van 4 maanden en wordt door een extern bureau uitgevoerd.

De directie heeft, op ons verzoek, toegezegd in het najaar weer in gesprek te gaan en een toelichting te geven op de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek.   


17 mei 2023 

Op 12 mei 2023 heeft de werkgroep met verbazing kennisgenomen van een aanbesteding voor een architectonisch ontwerp voor de tbs-uitbreiding opgestart door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

EU-aanbesteding ontwerpwerkzaamheden | Nieuwsbericht | Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Dit riep uiteraard vele vragen op, zeker gezien het feit dat de voorgenomen uitbreiding in de ijskast is gezet door Minister Weerwind n.a.v. de incidenten die in september 2022 naar buiten zijn gekomen.


Op verzoek van de werkgroep is er dan ook op 17 mei een vervolgbespreking ingelast met de Oostvaarderskliniek om duidelijkheid te verkrijgen.    

De kliniek heeft de werkgroep op de volgende hoofdpunten als volgt geïnformeerd :

 


3

Er zijn geen concrete afspraken gemaakt tussen de verantwoordelijke portefeuillehouder mevr. F. de Jonge en de Oostvaarderskliniek m.b.t. een doorstart. Er is vooralsnog geen sprake van een start van concrete uitvoeringswerkzaamheden en/of doorstart van het bestuurlijk-administratief traject. 

 6 februari 2023

Op 6 februari 2023 heeft er voor het eerst een gesprek plaatsgevonden tussen de Omwonendencommissie Oostvaarderskliniek en een aantal leden van de werkgroep bewoners Stripheldenbuurt.

Centraal stond de kennismaking maar vooral het kenbaar maken van de standpunten en bezwaren vanuit de werkgroep t.a.v. de voorgenomen uitbreiding. De commissie heeft helaas in 1.5 jaar tijd geen aandacht besteed aan de activiteiten van de werkgroep die al lopen vanaf juni 2021.  

Ook is een toelichting verstrekt op het petitieresultaat tot en met 1 november 2022. 


Voor geïnteresseerden is de complete verslaglegging terug te vinden op de website van de Oostvaarderskliniek via de volgende link :


Verslag OWC-OVK-Werkgroep Stripheldenbuurt 6 februari 2023 


Naar verwachting zullen wij in het najaar 2023 weer een update verstrekken.

 

Namens Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt


Khaled Khater

Patrick Tangelder 


4e Update 

23 oktober 2022

Uitbreiding in de ijskast. Opluchting!


Naar verwachting “voorlopig” de laatste update op deze website, want de uitbreidingsplannen van de Oostvaarderskliniek zijn in de ijskast gezet, aldus minister Weerwind. Minister Weerwind laat een onderzoek uitvoeren naar de interne incidenten om de onderste steen boven te krijgen. 

Tot grote opluchting van de werkgroep want wij zijn tenslotte al in juni 2021 gestart met activiteiten tegen de voorgenomen uitbreiding.


Wij zullen de ontwikkelingen en de vervolgstappen ten aanzien van de onderzoeken naar de incidenten (zie hiervoor de relevante links onder “in de media 2022”) in de Oostvaarderskliniek nauwlettend volgen .


Tegelijkertijd zullen wij o.a. via de Gemeenteraad vinger aan de pols houden over een eventuele herstart van een voorgenomen uitbreiding.


Door de petitie, gestart in september 2021, vertegenwoordigen wij als werkgroep inmiddels 722 Almeerders die tegen de uitbreiding hebben gestemd. Uw stem gaat zeker niet verloren en wordt vooralsnog netjes gearchiveerd. Indien nodig zal de petitie in de toekomst worden gereactiveerd.  


Voor nu willen wij vooral “Almere Deze Week” en “Omroep Flevoland” bedanken voor de interesse in onze werkgroep en de publicaties / uitzendingen hierover.


Speciale dank aan de VVD Gemeenteraadsfractie / Colette Holter voor het stellen van de juiste kritische vragen aan het college van B&W. Zie brief VVD.


Bij nieuwe ontwikkelingen melden wij ons uiteraard weer. 


Namens de Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

Khaled Khater 

Patrick Tangelder

3e Update 

2 oktober 2022

Na relatief lange stilte nu alle reden voor de werkgroep om weer eens de pen op te pakken. 

Landelijk nieuws i.v.m. ernstige incidenten

De Oostvaarderskliniek was afgelopen week landelijk nieuws. Er zijn een aantal zeer ernstige interne incidenten naar buiten gekomen waardoor Minister Franc Weerwind moest ingrijpen. Link naar artikel RTL nieuws.

Het betreft hier o.a. een medewerker van de kliniek die een patiënte zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen maar ook een leidinggevende die op non-actief is gesteld wegens grensoverschrijdend gedrag richting verschillende medewerkers. Een extern onderzoek wordt opgestart.

De Algemeen Directeur van de kliniek heeft zijn functie neergelegd en de kliniek is onder curatele geplaatst. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat op zoek naar een interim Directeur die verantwoordelijk zal zijn voor een plan van aanpak om te komen tot een veilig leef-en werkklimaat.

Uiteraard trieste ontwikkelingen met name voor de patiënten maar ook het personeel van de kliniek dat zich wel goed inzet voor de patiënten.

Nog even ter herinnering

Voor ons als werkgroep komt dit niet onverwacht vooral omdat wij sinds de zomer van 2021 o.a. de enorme structurele personeelsproblemen in de kliniek al hebben aangekaart.

In onze brief aan het college van B&W van 10 augustus 2021 hebben wij dit probleem ook onderbouwd. Link naar brief

Het is ook teruggekomen in onze presentatie voor wethouder mevr. De Jonge maar dit heeft vanuit het college B&W niet geleid tot concrete nieuwe acties richting de Oostvaarderskliniek. 

Vanuit onze optiek heeft de verantwoordelijke wethouder hier een inschattingsfout gemaakt en wellicht teveel vertrouwen gehecht aan de informatie zoals verkregen vanuit de Directie van de Oostvaarderskliniek.

Focus op interne problemen 

Samengevat ligt er een enorme opgave voor de Oostvaarderskliniek om de interne problemen grondig aan te pakken onder toeziend oog maar ook met ondersteuning van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Onze inschatting is dat de kliniek zich de komende 3 tot 5 jaar daarop dient te richten zodat een stabiele en veilige werkomgeving kan ontstaan voor de tbs-patiënten in huidige omvang.

Het idee van uitbreiden van deze kliniek begint een absurde gedachte te worden zeker als men bedenkt dat vanuit de Haagse politiek al stemmen zijn opgekomen om de kliniek in zijn geheel te sluiten. 

De werkgroep ondersteunt het bestaan van de kliniek in zijn huidige omvang, maar is zoals bekend tegen de voorgenomen uitbreiding van de kliniek.

Status Wob-verzoek

Het Wob-verzoek ingediend op 6 januari 2022 is pas beantwoord door DJI op 9 mei 2022 en bood zeer teleurstellend weinig aanvullende informatie tot hetgeen wat wij hebben opgevraagd.

Tot slot   

De werkgroep maakt zich wederom sterk voor datgene wat op 1 november 2021 ook is gepresenteerd voor de wethouder:

Wij zullen in de komende periode de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de communicatie hierover met de Gemeenteraad, Gemeente Almere en college van B&W weer oppakken.

Namens de Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

Khaled Khater 

Patrick Tangelder

Bij nieuwe ontwikkelingen melden wij ons uiteraard weer.

Indien u wilt reageren dan graag via uitbreiding.tbs.nee@gmail.com 


2e Update 2022

2 maart 2022

Met het oog op een nog te ondertekenen bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Almere, de Oostvaarderskliniek en de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) hebben wij als werkgroep deze overeenkomst (Concept overeenkomst) tegen het licht gehouden en daar enkele kanttekeningen bij geplaatst.


Er zitten wat ons betreft enkele zwakke plekken in deze overeenkomst die wij hebben benoemd in onze brief aan de Raad d.d. 2 maart jl. – link naar de brief.

Het gaat hier o.a. om het werven van benodigd personeel in relatie tot de voorgenomen uitbreiding van de tbs kliniek waarvoor momenteel niet is voorzien in een regelmatige toetsing hierop door de Gemeente Almere.


Om de huidige Raad in een keer goed te informeren over onze activiteiten sinds juni 2021 hebben we deze brief ook voorzien van een samenvatting hierover.  


Na de Gemeenteraadsverkiezingen zullen wij uiteraard weer actief gaan communiceren met diverse fractievoorzitters om na te gaan hoe partijen tegen de voorgenomen uitbreiding aankijken en welke standpunten worden ingenomen.

Dit is voor ons belangrijk om te weten aangezien de verwachting is, dat de partiële herziening van het bestemmingsplan in maart wordt ingebracht bij het College van B&W en dan waarschijnlijk in april ter inzage wordt gelegd.

De vernieuwde Gemeenteraad dient deze partiële herziening van het bestemmingsplan te beoordelen en hierover een besluit te nemen.


De werkgroep is inmiddels gestart met de voorbereiding voor het indienen van een zienswijze, lees “het maken van bezwaar”, op deze herziening van het bestemmingsplan en maakt hier o.a. gebruik van uitgevoerde activiteiten, de uitkomst van de petitie, onbeantwoorde vragen, fundamentele bezwaren en het lopende Wob-verzoek.

Status Wob-verzoek ( Wet Openbaarheid van Bestuur )

Inmiddels hebben wij vanuit Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid bericht ontvangen, dat het niet is gelukt om eind februari tot een besluit te komen. Er is meer tijd nodig om de door ons gevraagde documenten te kunnen aanleveren. Wij worden hierover nader geïnformeerd.

 

Petitie

De looptijd van de petitie (link naar petitie), met inmiddels 668 handtekeningen tegen de voorgenomen uitbreiding, hebben wij verlengd naar 1 juni 2022 en moedigen hierbij ook vele Almeerders weer aan om de petitie te lezen, maar ook door te sturen naar belanghebbenden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden is een verlenging van de petitie na 1 juni niet uitgesloten.

 

Tot slot is de werkgroep uiteraard zeer benieuwd naar de uitkomst van de komende verkiezingen, de vernieuwde zetelverdeling en vorming van coalitie en oppositie.     

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn meld ik mij weer. Indien u wilt reageren dan graag via uitbreiding.tbs.nee@gmail.com


Khaled Khater

Woordvoerder Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

1e Update 2022

Door het vertrek van onze burgemeester Franc Weerwind naar de Haagse politiek start het jaar 2022 in ieder geval met de noodzaak om een waarnemend burgemeester te installeren. De waarnemer zal aanblijven tot er een nieuwe burgemeester voor de stad is gevonden. De procedure daarvoor begint ná de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

Deze verkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022 en de verwachting is dan ook dat wij onze gesprekken met de raad na de verkiezingen gaan voortzetten. Voor ons uiteraard ook interessant om te weten hoe de huidige 45 zetels verdeeld gaan worden en hoe de verschillende bestaande en waarschijnlijk enkele nieuwe fracties tegen de beoogde tbs uitbreiding zullen aankijken.   

Na onze bespreking op 1 november 2021 met de wethouder mevr. de Jonge hebben wij de terugkoppeling ontvangen dat de Gemeente geen nieuwe acties heeft geformuleerd.

Doordat de Gemeente Almere een aantal fundamentele vragen niet of onvoldoende heeft beantwoord m.n. ten aanzien van gedegen onderzoek naar alternatieve locaties voor de benodigde extra tbs-behandelplekken zijn wij gekomen tot het indienen van een zgn. Wob verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Middels dit verzoek, terug te vinden onder “documenten werkgroep”, vragen wij informatie, verslagen en documenten op die betrekking hebben op besluitvormingsprocessen vanuit het Ministerie. Na ontvangst van de stukken zullen wij dit uiteraard nader bestuderen.

Het proces dat ten grondslag ligt aan de “partiele herziening van het bestemmingsplan” en met name het indienen van zienswijzen houden wij nauwlettend in de gaten en onderhouden ook contact hierover met de Gemeente Almere.

 

Voor ons is het momenteel nog niet duidelijk of de huidige Gemeenteraad dit gaat beoordelen of dat dit in tijd wordt verschoven tot na de verkiezingen.

Ter info: de petitie is vorig jaar geëindigd met 651 handtekeningen tegen de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek.

Tot slot willen wij erop wijzen dat in december 2021 de Oostvaarderskliniek het jaarverslag 2020 heeft gepubliceerd op haar website: https://www.oostvaarderskliniek.nl/images/Jaarverslag2020.pdf 

Een ieder kan dit nalezen maar wij constateren in ieder geval een stijgende trend t.o.v. 2019 als het gaat om het aantal interne (bijna) incidenten en het arbeidsverzuim (deels te wijten aan de coronapandemie).

Uiteraard zijn de 2 ernstige incidenten in 2020 benoemd inclusief de opvolging hiervan.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn meld ik mij weer. Indien u wilt reageren op deze update dan graag via uitbreiding.tbs.nee@gmail.com 

Khaled Khater

Woordvoerder Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

Presentatie voor wethouder

1 november 2021

Op 1 november jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden op het Stadhuis van Almere tussen de werkgroep en wethouder Froukje de Jonge ondersteund door de Projectmanager Ontwikkeling en Gebiedsmanager van Almere Buiten.

De wethouder heeft de werkgroep uitgenodigd voor dit gesprek n.a.v. onze brief d.d. 15 augustus jl. en de reactie (brief) van de Gemeente dd. 15 september jl., beiden ondergebracht onder “documenten werkgroep” op deze pagina.

Als voorbereiding op het gesprek heeft de werkgroep een presentatie samengesteld als leidraad voor het gesprek, eveneens toegevoegd als document aan deze pagina.

De presentatie richt zich vooral op :

Er is op een aantal belangrijke thema’s de inhoudelijke discussie gevoerd met de wethouder waaronder :

Aan het einde van het gesprek heeft de wethouder toegezegd de relevante punten van de presentatie mee te nemen in een geplande bespreking eind november 2021 met de Dienst Justitiële Inrichting en de Oostvaarderskliniek.

Gezien de vele onderwerpen die in de komende weken aandacht vragen van de Gemeenteraad is nog onduidelijk of voornoemde inhoud dit jaar nog op de agenda komt. De Gemeente is wel voornemens een concept bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst ( d.w.z. de samenwerking tussen Dienst Justitiële Inrichting, Oostvaarderskliniek en Gemeente ) naar de gemeenteraad te sturen ter beoordeling. De Gemeente heeft kenbaar gemaakt dat er nog geen bestuurlijke overeenkomst bestaat tussen partijen. Deze overeenkomst zal zich ook richten op randvoorwaarden / eisen m.b.t. de beoogde uitbreiding van de kliniek.  

De werkgroep is hier inhoudelijk nauwelijks op ingegaan.

Wij zijn van mening dat we op 1 november inhoudelijk een heel breed pakket aan argumenten en bezwaren hebben afgegeven aan de wethouder en zullen onze vervolgacties gaan vormgeven.

De petitie tegen de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek staat zeker nog open tot het eind van het jaar en ik wil U nogmaals aanmoedigen om de link naar de petitie (https://ap.lc/WcqdS) door te sturen naar zoveel mogelijk bewoners van Almere en anderen die hier iets van vinden. 

Het spreekt voor zich dat ik mij weer meld met een update zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Indien u wilt reageren op deze update dan graag via uitbreiding.tbs.nee@gmail.com 

Khaled Khater
Woordvoerder Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

Stand van zaken rondom uitbreiding  Oostvaarderskliniek

17 september 2021

Aan alle ondertekenaars van de petitie

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst hartelijk dank voor de ondertekening van de petitie. De response sinds 3 september is hoog en dat geeft aan hoe belangrijk men dit thema vindt.

Ik wil u tegelijkertijd met deze e-mail informeren over de stand van zaken.

Vorige week was een bewogen week t.a.v. de uitbreiding Oostvaarderskliniek in Almere.

De infomarkt bij de Oostvaarderskliniek op 7 en 8 september heeft 60 omwonenden / geïnteresseerden aangetrokken. Dit valt uiteraard in het niet bij de bijna 570 handtekeningen tegen de uitbreiding die momenteel op de teller staat en die nog steeds oploopt.

Zowel Omroep Flevoland als Almere Deze Week hebben terecht aandacht besteed aan de infomarkt maar ook aan het verzet tegen de uitbreiding.

In mijn eerste gesprek met wethouder mevr. Froukje de Jonge is duidelijk geworden dat de werkgroep en de Gemeente tegenover elkaar staan, maar constructief in gesprek blijven.

Eén voorbeeld wil ik toch even noemen: het scenario om de verslavingspatiënten, die nu zijn ondergebracht in de tbs kliniek, elders onder te brengen om daarmee ruimte te creëren voor nieuwe tbs patiënten is niet bekeken.

Datzelfde geldt overigens ook voor het Pieter Baan centrum dat sinds 2018 is ondergebracht in de tbs kliniek. 

Het is voor ons inmiddels duidelijk geworden dat dit thema iedere Almeerder aangaat. Het gaat primair om veiligheid van bewoners maar ook de structurele personele problemen in de kliniek nu en in de toekomst.

 

Voorts is er in de aanloop naar deze uitbreidingsplannen onvoldoende aandacht besteed of uitbreiding van deze Oostvaarderskliniek wel de beste oplossing is. Denk hierbij aan alternatieve locaties zoals de PI Almere of een leegstaande tbs kliniek.  

Momenteel wachten wij nog op de antwoordbrief van het college B&W op onze uitgebreide brief  van 12 augustus jl. Voor geïnteresseerden zie almere.notubiz.nl ( documenten / brief aan de raad ).

Wij continueren onze gesprekken en correspondentie met verschillende Gemeenteraadfracties en de verantwoordelijke wethouder om het verzet tegen de geplande uitbreiding actueel te houden.

Hierbij dan ook een oproep om de link naar de petitie door te sturen naar zoveel mogelijk bewoners van Almere en anderen die hier wellicht een mening over hebben. We willen in de komende 2 tot 3 maanden uiteindelijk een heel krachtig signaal afgeven bij de Gemeente Almere.

Naar de petitie:
https://petities.nl/petitions/geen-uitbreiding-oostvaarderskliniek-voor-tbs?locale=nl ...

Zodra er nieuwe vermeldenswaardige ontwikkelingen zijn meld ik mij weer met een update.

Indien u wilt reageren op deze mail dan graag via uitbreiding.tbs.nee@gmail.com


Alvast dank voor uw verdere ondersteuning.

K. Khater,
woordvoerder namens Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt Almere


Infomarkt bij Oostvaarderskliniek 

11 september 2021

Het was een bewogen week op dit thema. De infomarkt bij de Oostvaarderskliniek op 7 en 8 september heeft 60 omwonenden / geïnteresseerden aangetrokken. Dit valt uiteraard in het niet bij de bijna 500 handtekeningen tegen de uitbreiding die momenteel op de teller staat en die nog steeds oploopt. Zowel Omroep Flevoland als Almere Deze Week hebben terecht aandacht besteed aan de infomarkt maar ook aan het verzet tegen de uitbreiding. In mijn eerste gesprek met de wethouder mevr. de Jonge is duidelijk geworden dat de werkgroep en de Gemeente tegenover elkaar staan maar constructief in gesprek blijven. 

Één voorbeeld wil ik toch even noemen: het scenario om de verslavingspatienten, die nu zijn ondergebracht in de tbs kliniek, elders onder te brengen om daarmee ruimte te creëren voor nieuwe tbs patiënten is niet bekeken. Datzelfde geldt overigens ook voor het Pieter Baan centrum.
Het is voor ons inmiddels duidelijk geworden dat dit thema iedere Almeerder aangaat. Het gaat primair om veiligheid van bewoners, personele problemen nu en in de toekomst en dat er in de aanloop naar deze plannen onvoldoende aandacht is besteed of uitbreiding van deze kliniek wel de beste oplossing is. Hierbij dan ook een oproep om de link naar de petitie zoveel mogelijk naar de bewoners van Almere door te sturen. Wij continueren onze gesprekken en correspondentie met verschillende Gemeenteraadfracties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn meld ik mij weer met een update. Alvast dank voor grootschalige ondersteuning. Voor iedereen een fijn weekend toegewenst 


Khaled Khater

Woordvoerder Werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt

uitbreiding.tbs.nee@gmail.com 

Beste bewoners van de Stripheldenbuurt

De Oostvaarderskliniek heeft afgelopen juni via een brief aan de Stripheldenbuurtbewoners laten weten, dat er een onderzoek is gestart om de kliniek uit te breiden met 58 behandelplekken. De Oostvaarderskliniek zal met deze uitbreiding de grootste tbs-kliniek in een woonwijk worden.

Onrust en vragen

Deze plannen hebben bij diverse bewoners van de Stripheldenbuurt geleid tot onrust. Er zijn vele vragen ontstaan over de veiligheid van bewoners, communicatie naar bewoners, personeelsbeleid en personeelstekorten in de kliniek. Ook zijn er vragen ontstaan over het landelijk beleid ten aanzien van het creëren van nieuwe tbs-behandelplekken. Bovendien is er in 2020 helaas een ernstig incident geweest als gevolg van onbegeleid verlof van een tbs-patiënt uit de Oostvaarderskliniek.

Waarom uitbreiding in de Stripheldenbuurt?

Zeer opvallend is dat in de zomer van 2020 is besloten om een grote tbs-kliniek in het oosten van Nederland niet te heropenen vanwege te weinig aanbod van tbs-patiënten. In diezelfde periode zijn namelijk in de Oostvaarderskliniek de gesprekken opgestart voor de uitbreiding met 58 behandelplekken.

De gevangenis van Almere staat al 2½ jaar leeg. Er is geen bestemming voor deze gevangenis en er wordt niet serieus gekeken naar dit gebouw als mogelijke locatie voor nieuwe tbs-patiënten.Wordt ons belastinggeld wel verantwoord besteed?  

Werkgroep

In juni hebben wij, een aantal bewoners van de Stripheldenbuurt, een werkgroep  opgericht. Er is een uitgebreide beschouwing opgesteld n.a.v. het voornemen tot uitbreiding van de kliniek. Deze beschouwing inclusief concrete vragen is, als brief, half augustus verstuurd naar het college van B&W en alle Gemeenteraadsfracties. De werkgroep heeft door onderzoek vastgesteld dat uitbreiding op deze locatie om meerdere redenen niet verantwoord is. Voorts is er vanuit de overheid onvoldoende onderzoek verricht naar alternatieve locaties in het land voor uitbreiding.

Petitie

De werkgroep vraagt uw aandacht voor de plannen tot uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Maakt u zich ook zorgen over deze plannen of heeft U bezwaar tegen de uitbreiding om andere redenen? Dan kunt U de werkgroep ondersteunen door de ons gestarte petitie “Uitbreiding TBS – Nee!” digitaal in te vullen.

Op de hoogte blijven

Verder kunt U volledig op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de werkgroep en de bijbehorende  communicatie via Facebook, Twitter, Nextdoor of de website van de Stripheldenbuurt.

Alvast dank voor uw ondersteuning en we zien uw reactie op social media op dit belangrijke onderwerp graag tegemoet.

Werkgroep bewoners Stripheldenbuurt

E-mail: uitbreiding.tbs.nee@gmail.com 

Brief College B&W aan de Raad

Informatiemarkt Uitbreiding 

Op 24 augustus is deze brief van de Oostvaarderskliniek bij alle bewoners van de Stripheldenbuurt op de mat gevallen. Wilt u de brief  lezen, klik dan hier.

TBS-kliniek wil uitbreiden

15 juni 2021 viel bij alle bewoners van de Stripheldenbuurt een brief over het voornemen tot uitbreiding van de Oostvaarderskliniek in de brievenbus. Kort samengevat: de Oostvaarderskliniek wil het gebouw uitbreiden richting de Buitenring om 58 extra TBS-ers te kunnen huisvesten en behandelen. 

Heeft u de brief niet gekregen? Lees de brief hier.