Zonneveld Trekweg

Aanbesteding

Zoals bekend is door de gemeenteraad op 5 maart 2020 een raadsvoorstel, na amendement, aangenomen voor de realisatie van een 20 hectare zonneveld (geen 40 hectare zoals in eerste instantie onderzocht)

Deze 20 ha is gesitueerd in de noordoosthoek van het zoekgebied tussen de Trekweg en de A6. In de ‘TenneT-zone’ (onder de elektriciteitsmasten) langs de Trekweg komen geen zonnepanelen.

Voortgang

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de openbare inschrijving. We streven er naar deze in het najaar van 2020 te starten.

Wanneer de openbare inschrijving daadwerkelijk start, wordt dit bekend gemaakt via www.biedboek.nl.

Bij de gemeente is Anke Delfos de nieuwe projectleider voor dit project. Zij heeft de taken van Julius van Manen overgenomen. Anke is al ca. 20 jaar werkzaam bij de gemeente Almere in meerdere functies, haar laatste functie was beheermanager openbare ruimte in Almere Haven en Poort. Naast het zonneveld aan de Trekweg gaat zij diverse projecten in de stad vorm geven op het gebied van zon, wind en warmte.

Mocht u vragen hebben dan zijn Anke Delfos (projectleider, gemeente Almere) en Manon Smeets hiervoor per mail bereikbaar.

Update zonneveld

Het college van B&W heeft op 6 maart een besluit genomen over al dan niet realiseren van zonnevelden aan de Trekweg. Deze film gaat over het besluit van de Raad van Almere om tussen Almere Buiten en de A6 de bouw van een zonneveld toe te staan met een omvang van 20 hectare. Het was een lastig besluit om te nemen, omdat de raadsleden een afweging moesten maken tussen de duurzaamheidsplannen van de stad en de belangen van de inwoners die in de buurt wonen.

Bekijk het filmpje

Afgelopen donderdag 5 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het voorstel van het college van B&W met betrekking tot een zonneveld tussen de Trekweg en de A6 ter hoogte van de Eilanden- en Stripheldenbuurt. De gemeenteraad kiest voor een zonneveld van 20 hectare.

Raadsbesluit 20 hectare

Het college van B&W van Almere had de voorkeur uitgesproken voor een groen ingepast zonneveld van 40 hectare. Daarvoor bleek te weinig draagvlak in de gemeenteraad. Na indiening van een amendement door de ChristenUnie voor een zonneveld van 20 hectare, is het raadsvoorstel op 5 maart 2020 aangenomen.

Vervolg

De volgende stap is de openbare inschrijving, die het Rijksvastgoedbedrijf bekend zal maken via www.biedboek.nl en via deze mailalert. Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en voor de grondprijs die het Rijksvastgoedbedrijf gehouden is te rekenen, kunnen marktpartijen een plan indienen. Hieruit zal blijken of een zonneveld van 20 hectare op de aangewezen locatie geeffectueerd kan worden. Na de gronduitgifteprocedure zal er een planologische procedure starten. Een zonneveld past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan.

Mocht u vragen hebben dan zijn Julius van Manen (projectleider, gemeente Almere) en ik hiervoor per mail bereikbaar.

Onderzoeksrapport zonneveld Trekweg

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport met de uitkomsten van ruim anderhalf jaar onderzoek en overleg, onder andere met bewoners uit de Eilanden- en Stripheldenbuurt, kunt u hier lezen: https://almeregeeftenergie.almere.nl/fileadmin/user_upload/A6_Onderzoeksrapport_Zonneveld_Almere_Buiten_A6.pdf.

Op basis van tekeningen, gesprekken met een bewonersadviesgroep en het advies van specialisten heeft een stedenbouwkundig bureau vier varianten voor het zonneveld gemaakt, van 20 tot 60 hectare groot. Het gehele onderzoeksgebied is 93 hectare. De vijfde variant is geen zonneveld.

In het rapport zijn ook de uitgangspunten benoemd waar het ontwerp van het zonneveld aan moet voldoen, ongeacht de gekozen variant. Zo is de ambitie dat het gebied zorgt voor een verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei, dat het een recreatieve functie krijgt, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen, en dat het ruimte biedt aan planten en dieren. Daarnaast willen Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere graag dat bewoners financieel kunnen meeprofiteren van het zonneveld.

Inloopbijeenkomst

Voordat de uitgangspunten en de varianten worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad, wordt het rapport met omwonenden en geïnteresseerden besproken. Het Rijksvastgoedbedrijf - als grondeigenaar en initiatiefnemer - en de gemeente Almere organiseren hiervoor op woensdag 25 september 2019 een openbare inloopbijeenkomst. De uitnodiging voor de bijeenkomst vindt u via deze link.

Eventuele vragen en opmerkingen ontvangen Peter Oosterloo (projectleider Rijkvastgoedbedrijf, (mark.gort@rijksoverheid.nl) en ik graag via de mail.

Informatie van Gemeente Almere

Gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is zonne-energie op te wekken in het gebied tussen de Trekweg en de A6 in Almere Buiten, tegenover de Eilanden- en Stripheldenbuurt.

Op deze website vindt u de basisinformatie over dit project.

Almere geeft meer energie

Deze website bevat meer informatie over het plan en de manier waarop belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Almere geeft energie